Ang Pagpapakita ni Maria: Galing ba ito sa Diyos, O sa Demonyo?

Ang paksa tungkol sa pagpapakita ni Maria ay dapat na alamin ayon sa liwanag ng katotohanan ng Biblia. Sapagkat ang mensaheng ipinapahayag sa pagpapakita ni Maria ay pinapaniwalaan ng iba na galing sa Dios, sa makatuwid ay para sa pagtuturo ng mga mananampalataya, at ang iba naman ay galing kay Satanas, sa makatuwid ay para sa pagkawasak ng mga naniniwala dito. Ang usapin ng pagpapakita ni Maria ay lubhang mahalaga sapagkat marami sa Iglesia ng Romano Katoliko ay nakatuon sa mga “pagpapakita” ni Maria.  Para sa kanila ito ay nagpapatibay sa mga opisyal na katuruan ng Iglesia sa Roma.

Dapat nating siyasating mabuti ang bagay na ito sapagkat binigyan tayo ng mahigpit na babala sa I Juan 4:1“Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila’y sa Diyos; sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan.” at gayundin sa 2 Corinto 11:14-15, “At hindi katakataka! Sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Kaya’t hindi nakapagtataka na ang kanyang mga ministro naman ay magpanggap na mga ministro ng katuwiran. Ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa.” Dahil ang “pagpapakita” ay sinasabi nilang may mensahe ng kaligtasan, nararapat lamang na tingnan ito ayon sa mensahe ng ebanghelyo na ibinigay sa Kasulatan, gaya ng babala ni Apostol Pablo sa Galacia 1:8-9 “Subalit kahit kami, o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain! Gaya ng aming sinabi noong una, at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sinuman ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay hayaan siyang sumpain!”

Ang ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng makasalanan. Itinuturo ng doktrina ng pag-aaring ganap na walang ambag ang mananampalataya sa kanyang kaligtasan. Sa halip siya ay tinanggap ng Diyos ayon sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya (Efeso 1:6). Ang nanampalataya kay Cristo ay itinalagang perpekto magpasawalang-hanggan dahil sa katuwiran ni Cristo at sa Kanyang tinapos at lubos na sakripisyo sa krus. Kung si Apostol Pablo at lahat ng Reformers sa buong kasaysayan ay naninindigan na sa pagtanggap lamang sa ebanghelyo nakabatay ang tamang relasyon sa Diyos, at ang pagtanggi dito ay ang magpasawalang-hanggang sumpa, walang pagsala na ating makikita kung sino ang nasa likod ng katuruan ng pagpapakita ni Maria.

Sa mga sumusunod na talata ay inyong mababasa ang mga eksaktong sinabi tungkol sa pagpapakita ni Maria sa iba’t-ibang lugar sa buong mundo. Ang mga ito ay nasulat sa dalawang lathalain na sinulat ni Timothy Kauffman:Quite Contrary: A Biblical Reconsideration of the Apparitions of Mary at Graven Bread at The Papacy, the Apparations of Mary, and the Worship of the Bread of the Altar. (1)

Sa mga pagpapakitang ito, si Maria ay nakita sa iba’t-ibang katangian o katungkulan. Ipinapahayag si Maria bilang isang tagapagligtas kasama ni Cristo; tagapamagitan kasama ni Cristo; o isang punong-pari na namamagitan para sa mga mananampalataya. Siya rin ay ipinakikilala bilang ipinangakong Messias at sa iba naman ay kabilang sa Banal na Trinidad. Sa pagbasa ninyo ng mga mensahe ng pagpapakita ni Maria, ay nakakapanghilakbot na makita ang pag-angkin ni Maria ng kalualhatian na dapat ay para lamang kay Cristo.

I. Pagpapakita ni Maria bilang Tagapagligtas kasama ni Cristo

 1. Pagpapakita ni Maria kay Lucia Abobora ng Fatima, Portugal noong 1917.

“Ayon sa naalala ni Lucia, ito ang naging pahayag ni Maria: ‘Nais ni Jesus na gamitin ka upang ako ay itanghal at mahalin. Nais Niya na magtatag ng isang mundo na may debosyon sa Aking Malinis na Puso.’ Sa palad ng kanang kamay ng Ating Ina ay naroon ang isang Puso na nababalot ng tinik, na parang tinusok ng pako. Ating nauunawaan na ito ang Malinis na Puso ni Maria na lubos na nasusuklam sa kasalanan ng sangkatauhan, at dapat magkaroon ng kabayaran.” (2)

 1. Pagpapakita ni Maria kay Nancy Fouler, ng Conyers, Georgia, USA. 1987- kasalukuyan.

“Ito ang sabi ng ating Mapagmahal na Ina, ‘Pareho naming ipinapahayag ang aming nagdudusang mukha sa iyo. Sabihin mo sa kanila na kami ay nagdudusa para sa kanila ng may pagmamahal.’ (3). Sa pangitaing ito, si Hesus ay nagpakita kay Nancy na nakapako sa krus at ang Kanyang imahen ay sumanib sa imahen ng Kanyang Ina. Nagpaulit-ulit ito ng maraming beses. Ang pangitaing ito ay nagpapahayag ng pagiging isa ng kanilang pagdurusa.” (4)

 1. Pagpapakita ni Maria kay Tarcisio di Biasi, sa Oliveto, Citra, Italy noong 1985

“Aking anak, kapag iyong binibigkas ang rosario, dapat mong isipin na sa bawat misteryo ay naroon ang pagmamahal at pagdurusa ng aking Anak at gayon din ako para sa inyong lahat.” (5)

 1. Pagpapakita ni Maria kay Maximim Graud at Melanic Mathieu, LaSette, France, taong 1846.

“Sa matagal na panahon ay nagdusa ako para sa iyo. Upang hindi ka iwan ng aking Anak, mapipilitan na ako mismo ang manalangin sa kanya ng walang patid. Kahit ano pa ang iyong gawin, ay hindi mo kayang tapatan ang pasakit na dinanas ko para sa iyo.” (6)

 1. Papapahayag ni Jesus kay Nancy Fouler Conyers, Georgia, USA simula pa noong 1987.

“Tingnan mo kung saan nagbubuhat ang biyaya, kung saan ito nag-umpisa. Kung walang biyaya na nagbubuhat sa akin, mawawalan din ng biyaya sa lupa. Ang aking biyaya ay dumadaloy sa pamamagitan ng Aking Ina. Ngayon ay ibinibigay ko sa iyo ang Aking biyaya.” (7)

II. Pagpapakita ni Maria bilang Katuwang na Punong-Pari ni Cristo

 1. Pagpapakita ni Maria sa mga bata ng Medujugorje, Bosnia na nagsimula noong 1981.

“Ako ay sumasainyo at bawat araw ay naghahandog ako ng mga alay at panalangin sa Diyos para sa kaligtasan ng mundo.” (8)

 1. Pagpapakita ni Maria kay Cyndi Cain, Bella Vista, Arkansas: 1989 – hanggang sa kasalukuyan“

“Hilingin mo sa aking Ama sa langit na papagtagumpayin ang aking Malinis na Puso. Manalangin ka. Maging isa ka mang biktima,  maraming kaluluwa naman ang maililigtas ng iyong mapagmahal na alay.”(9)

 1. Pagpapakita ni Maria kay Nancy Fouler, ng Conyers, Georgia, USA. Nagsimula noong taong 1987.

“Mahal kong mga anak, salamat sa pagtugon ninyo sa aking tawag dito sa Conyers. Tinatawagan ko ang lahat ng aking mga anak. Salamat sa inyong mga panalangin at handog. Tinatanggap ng aking Anak ang lahat ng inyong panalangin at handog. At pinatigil niya ang digmaan (10). Hindi ko kayang pigilan ang kamay ng aking anak. Sumasamo ako sa inyo na tulungan ninyo ako upang matulungan ko naman kayo. Ialay ninyo araw-araw ang lahat ng inyong panalangin at handog para sa kabayaran ng lahat ng kasalanan ng sanlibutan.” (11)

 1. Pagpapakita ni Maria kay Lucia Abobora ng Fatima, Portugal noong 1917.

“Manalangin ng taimtim at lubos, at maghandog ng sakripisyo para sa makasalanan. Maraming kaluluwa ang pupunta sa impiyerno dahil walang nagsasakripisyo at nananalangin para sa kanila.”(12)

III. Pagpapakita ni Maria na Katuwang ni Cristo bilang Tagapagligtas

 1. Pagpapakita ni Maria sa mga bata ng Medjugorje sa Bosnia na nagsimula noong 1981.

“Hihiling ko ang inyong panalangin, ihandog ninyo ito sa akin para sa mga taong nasa impluwensya ni Satanas, upang sila ay maligtas.” (13)

“Mahal ko kayo kagaya ng pamamahal ng isang ina, at tumatawag ako sa inyo ng lubos na ibukas ang inyong mga sarili sa akin upang mailigtas ko ang mundo kung saan naroon ang talamak na kasalanan at gawa ng kasamaan.” (14)

 1. Pagpapakita ni Maria kay Theresa Lopez ng Denver, Colorado USA, na nagsimula noong 1981.

“Dumating ako upang iligtas ko ang mundo sa pamamagitan ninyo, mahal kong mga anak.” (15)

 1. Pagpapakita ni Maria kay Estela Ruiz, ng Phoenix, Arizona, USA, nagsimula noong 1988.

“Marami nang nabihag na kaluluwa si Satanas. Alalahanin ninyo na ako ay narito sa mundo upang gapiin siya.” (16)

 1. Pagpapakita ni Maria kay Sister Agnes Sasagawa, ng Akita, Japan: mula 1973 hanggang 1981.

“Ako lamang ang makakapagligtas sa iyo sa mga kalamidad na darating. Sila na naglagak ng tiwala sa akin ay maliligtas.” (17)

 1. Pagpapakita ni Jesus kay Nancy Fowler sa Conyers, Georgia, USA, nagsimula noong 1987.

“Ako si Jesus, ang Buhay na Diyos. Ako ay ipinanganak ng Kabanal-banalang Ina, ang Pinagpalang Birheng Maria na dudurog sa ulo ni Satanas.” (18)

IV. Pagpapakita ni Maria bilang isang Diyos.

 1. Pagpapapakita ni Jesus kay Nancy Fowler, Conyers, Georgia, USA, simula noong 1987.

“Tingnan ninyo ang apat na sugat dahil sa pagkapako sa krus. Aking ipapaliwanag. Tingnan ninyo ang Banal naTrinidad na tatlong persona. Ang isa pang persona ay ang Aking Ina, bilang kabahagi ng Banal na Trinidad ng Dios.” (19)

 1. Pagpakita ni Maria kay Carlos Lopez ng San Francisco, California, USA simula noong 1991

“Magtiwala din naman kayo sa inyong Ina. Ako ang Tala sa Umaga na nagpapahayag ng araw, ang Malapit na Liwanag, ang Liwanag ng Dios, ang Liwanag ng Pagmamahal, ang Liwanag ng kapayapaan, ang Liwanag ng walang hanggang kaligtasan…. Ako ay aakyat sa langit upang angkinin ang aking Trono katabi ng Aking Anak.” (21)

 1. Pagpapakita ni Jesus kay Cyndi Cain, ng Bella Vista, Arkansas nagsimula noong 1989

“Aking mga anak, makinig kayo sa mga salita ng Aking Ina, sapagkat ito ay Aking Salita at ang Aking Walang Hanggang Biyaya at Kabutihan ay ipinagkaloob ng Walang Hanggang Birhen. Tunay na siya ay walang-hanggan, sapagkat bago pa magsimula ang panahon ay kilala na siya ng Trinidad.” (22)

Ang Tugon ng Biblia

Ang pagpapakitang ito ay nagpapahayag ng “ebanghelyo”. Tingnan na lamang ang balitang-balita na pagpapakita ni Maria sa Fatima, Portugal noong 1917. Ang mensaheng ipinarating ay ang pangangailangan na dagdagan ng mga bata ang kanilang mga handog sapagkat “maraming kaluluwa ang pupunta sa impiyerno dahil walang naghahandog at nananalangin para sa kanila.”

Ito ay tahasang sumasalungat sa katuruan ng Kasulatan na nagsasabi na ang sakripisyo ni Cristo sa krus ay ang una, huli, at nag-iisang sakripisyo para sa pagbabayad ng kasalanan.

 “Sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapag-alis ng kasalanan.” (Hebreo 10:4).

“sapagkat kung gayon ay kailangan siyang paulit-ulit na maghirap mula pa nang lalangin ang sanlibutan. Subalit ngayon minsanan siyang nahayag sa katapusan ng panahon para sa pag-aalis ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili.” (Hebreo 9:26).

“Kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala ng pag-aalay para sa kasalanan.” (Hebreo 10:18).

Malinaw na ang pagpapakita ni Maria sa Fatima ay naglalayong ilihis ang tao sa mensahe ng Krus at maliitin ang bisa nito. Ganun din ang ipina-aabot na mensahe sa pagpapakita niya sa Medjugorje sa Denver Colorado, Phoenix Arizona, Conyers Georgia, at sa iba pang panig ng mundo.

Ang pagpapakita ni Maria sa Medjugorje ay sumasalungat sa Krus at ebanghelyo ni Cristo. Sa pahayag na mababasa sa ibaba, pansinin kung ano ang ipinapahayag ni Maria na dahilan ng galit ng Diyos. Noong Abril 5, 1985, ito ang sinabi ni Maria:

“Mahal kong mga anak, ngayong gabi ay nananalangin ako na inyong bigyan ng espesyal na pagsamba ang Puso ng Aking Anak na si Jesus. Pagalingin ninyo ang sugat na tumino sa Puso ng Aking Anak. Ang Pusong ito ay pinasakitan ng maraming kasalanan.” (23)

Ang dahilan kung bakit ang mga pagpapakitang ito ni Maria ay labis na nakakasira sa ebanghelyo ni Kristo ay dahil sa ipinapahayag nito na ang paghihirap ni Cristo ang dahilan kung bakit ang tao ay nawalay sa Diyos. Ito ay mali at hindi ayon Kasulatan, sapagkat ang paghihirap ni Cristo ang dahilan kung bakit ang tao ay mailalapit sa Diyos. Gaya ng nasusulat sa Isaias 53:11, “Kanyang makikita ang bunga ng paghihirap ng kanyang kaluluwa at masisiyahan sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Aariing-ganap ng matuwid kong lingkod ang marami, at papasanin niya ang kanilang mga kasamaan.”

Sinasabi ni Pablo sa Roma 5:1 na ang dahilan kung bakit “mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo.” ay bunga ng paghihirap ni Kristo na nag-alis ng dahilan ng ating pagkawalay sa Dios at nagpalubag ng kanyang galit sa tao. Ang Kanyang paghihirap ang lubusang nagtakip sa ating kasalanan at nagpahupa ng galit ng Dios. Sa paghihirap ni Cristo, dinala niya ang kasalanan ng marami. Pinarusahan ng Diyos ang mga makasalanan kay Cristo at tinanggal ang kasalanan na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Itinuturo ng Kasulatan na hindi napipilitan ang Diyos kundi siya ay lubos na nasisiyahan.

“Gayunma’y kinalugdan ng PANGINOON na mabugbog siya; kanyang inilagay siya sa pagdaramdam; kapag gagawin niya ang kanyang kaluluwa bilang handog pangkasalanan…” (Isaias 53:10).

Itinuturo ng Kasulatan na ang paghihirap ni Cristo ang mag-aalis ng ating mga kasalanan na siyang naghiwalay sa atin sa Diyos. Ngunit ang pagpapakita ni Maria ay tahasang sumasalungat dito. Ang mensahe sa pagpapakita ni Maria sa Medjugorje ay ang pagdurusa ni Cristo ay isang malaking kamalian ng tao sa Diyos.  Kaya’t ito ang kanyang mensahe, “Gumawa kayo ng pampalubag-loob sa sugat na tumusok sa Puso ng Aking Anak.” Ang mensahe ni Maria ay nakakalito at nag-aalis ng pag-asa sa ebanghelyo. Subalit ang katotohanan ay ang sugat na nagpahirap kay Cristo ang dahilan kung bakit hindi na tayo dapat pang magbayad ng ating kasalanan.

Sa dalawang pagpapakita ni Maria ay makikita ang paghamak sa kabanalan at layon ng Krus ni Cristo. Ang Maria sa dalawang pagpapakitang ito ay nagsinungaling tungkol sa kanilang katauhan at kung saan sila nanggaling. Hayaan natin na ang awtoridad ni Apostol Pablo ang magpasya hinggil dito: “At hindi nakapagtataka! Sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag.” (2 Corinto 11:14).  Ang pagpapakita ni Maria at ang maling ebanghelyo na mensahe nito ay huhusgahan ng Diyos.

“Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangral sa inyo, ay haraan siyang sumpain! Gaya ng aming sinabi noong una, at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sinuman ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa sa inyong tinanggap na ay hayaan siyang sumpain!” (Galacia 1:8-9).

Malinaw na inangkin ni Pope John Paul II ang pagiging tagapamahala ng mandato ng pagpapakita ni Fatima na banalin ang Russia para sa Malinis na Puso ni Maria. Noong Oktubre 8, 2000, pinalawak ng Papa ang mandatong ito sa pagdedeklara na pabanalin ang buong mundo at ang bagong milenyo para sa Banal na Maria. (24)

Dahil dito ang mga pagpapakita ni Maria ay nagpataas ng tingin ng mga tao kay Pope John Paul II.  Ang popularidad na ito ay nag-aangat din sa pagtitiwala ng tao sa buong mundo tungkol sa mga pangitain. Malinaw na ang dalawang ito ay sumusuporta sa isa’t-isa. Hindi kaya pareho silang nakaka-impluwensya sa mundo?

Ang talata 67 ng Katesismo ng 1994 ng Iglesia Katolika ay nagsasabi:

Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng maraming “pansariling pagpapayag”. Ang iba dito ay kinikilala ng Iglesia Katoliko. Hindi ito maituturing na ambag sa pananampalataya. Hindi nito pinabubuti o kunukumpleto ang mga pahayag ni Cristo, kundi tumutulong sa Kristianong pamumuhay sa isang yugto ng kasaysayan. Ayon sa gabay ng kapamahalaan ng Romano Katoliko na tinatawag na sensus fidelium  kanilang nalalaman kung paano suriin at tanggapin ang tunay na kapahayagan na nakapaloob sa pagtawag ni Cristo sa mga mananampalataya sa Iglesia Katolika.

Pinagtitibay ng Roma ang pagtanggap ng kapahayagan na hiwalay sa isinasaad ng Biblia sa pagsasabi na tinatanggap ng ordinaryong mananampalatayang Katoliko ang anomang ituro ng mataas na pamahalaan (magisterium) sa kanila. Ang kapangyarihan ng Iglesia Romano sa lahat ng mga Katoliko ay patuloy na lumalakas sa kanilang ginagawang pagtutol sa pagiging tiyak at ganap ng Kasulatan. Ang pagpapakita o pangitain ay naging parte na ng tradisyon sa Roma. Ito ay ipinakita ng Romano Katolikong pari na si Michael Scanlon sa Holy Family Catholic Church sa Ogden, Utah. Noong Enero 6, 1994 ay kanyang sinabi, “Tayo ay Iglesia na naniniwala sa Kasulatan at Tradisyon. Ito ang ating tradisyon. Ito ay kasama sa paniniwala ng Iglesia – ang tradisyon ng Pagpapakita ng Birhen at ng kaniyang mensahe.” (25). Kinikilala ni Scanlon na ang mga pangitain at pagpapakita ni Maria ay kasama sa pananampalataya ng mga Romano Katoliko.

Ang mas detalyadong pagsusuri sa mga mensahe ng pagpapakita ni Maria; ang pinagmulan nitong demonyo; at pagkikipagtalastasan sa Papa; ay nakapaloob sa aklat na Quite Contrary and Graven Bread. Ang mambabasa ay hinihimok na imbestigahan ng mas malalim ang isyung ito. Sa ating pagsisiyasat, ating malalaman na ang Romano Katoliko ay nakapanig sa demonyo, gayon din ang mensahe nitong pagtibayin ang kanilang katuwiran sa pamamagitan ng pagtitiis, pagpapabayad ng kanilang kasalanan, pananalangin, at pagsunod sa isang nagpapanggap na kasama ni Hesus bilang tagapagligtas, Punong-pari at itinanghal sa Trono ng Dios, walang iba kundi si Maria.


1. Timothy F. Kauffman, Quite Contrary, 189 pp. including bibliography, glossary, and indices; Graven Bread, 204 pp. including appendices, bibliography, glossary, indices. Out of print can only be purchased second hand

2. Walsh, Our Lady of Fatima, pp. 68-9  Brackets added for clarity.

3. To Bear Witness, pg. 99, para. 172  Message of February 2, 1991

4. To Bear Witness, pg. 68, para. 86  Vision of March 29, 1991

5. Our Lady Queen of Peace,” Our Lady in Italy,” pg. 14, Message of May 7, 1986.  Used by permission.

6. Zimdars-Swartz, pg. 30  Message of September 19, 1846

7. To Bear Witness, pg. 63, para. 73  Message of August 26, 1990

8. Caritas of Birmingham,, “Messages From Our Lady,” September-December 1990 issue, pg. 1. Message of November 25, 1990

9. A Call to Peace, vol. 4, no. 1, “1992 Locutions from the Hidden Flower of the Immaculate Heart,” pg. 15. Message of August 14, 1992

10. To Bear Witness, pg. 75, para. 106. Message of march 13, 1991. The reference is to the Gulf War of 1991.

11. The Apparition of Mary’s message to the United States, October 13, 1992

12. Walsh, Our Lady of Fatima, pp. 51-2, 120

13. O’Carrol, pg. 222. Message of February 25, 1988

14. Caritas of Birmingham, June-October 1992 edition, pp. 1-2. Message of
August 25, 1992

15. Kuntz, pp. 61-2. Message of November 10, 1991

16. Our Lady Queen of Peace, “Messages from Our Lady of the Americas,” pg. 9. Message of January 13, 1991.  Used by permission.

17. Our Lady Queen of Peace, “Our Lady in Italy,” pg. 14. Message of January 10, 1986. Used by permission.

18. To Bear Witness, pg. 58, para. 65. Message of November 17, 1990

19. To Bear Witness, pg. 38, para 22. Message of August 14-15, 1990

20. To Bear Witness, pg. 38, para. 22. Message of July 11, 1991

21. Sign of the Times, Volume 6, Number 2, April/May/June 1994

Published by Signs of the Times, Sterling, Virginia, Maureen Flynn, editor. “Heaven’s Global Tapestry.” pg. 49. Message of February 2, 1994

22. A Call to Peace, vol. 4, no. 1, “ Locutions from the Hidden Flower of the Immaculate heart,” pg. 4. Message of January 23, 1992

23. Words From Heaven: Messages of Our Lady from Medjugorje, 5th ed., (Birmingham, AL: St. James Publishing Company, ©1991) , pg. 162. Message of April 5, 1985

24. “The culminating moment of the Jubilee of Bishops was the Mass concelebrated by the Pope and Bishops in St Peter’s Square on Sunday morning, 8 October.  Tens of thousands of the faithful gathered for the sacred liturgy, which concluded with the Act of Entrustment to Mary Most Holy.”  L’Osservatore Romano Weekly edition in English 11 October 2000.htm

25. From a video of Michael Scanlon’s sermon.. (Emphasis in original)

Related Posts