0

Laatste schandalen waarschuwen ons voor Paus Franciscus

Richard Bennett en Stuart Quint Het Vaticaan leert officieel dat de Paus de plaatsvervanger is van Jezus Christus De paus, bisschop van Rome en opvolger van Petrus, “is het blijvend en zichtbaar beginsel en fundament van de eenheid, zowel van de bisschoppen als van de menigte van de gelovigen”. “De paus van Rome immers heeft, Read More

0

Wie is de Plaatsvervanger van Christus?

De Rooms-katholieke paus of de Heilige Geest? Door Richard Bennett, voormalig katholiek priester https://helpforcatholics.org/ Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV). Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V. Nu de wereld zich richt op de nieuw verkozen paus Benedictus XVI, moeten wij zijn ambt eens in beschouwing nemen, want hij beweert de plaats van Read More

0

Wie is uw Heilige Vader?

Beste vriend, Een leugen die duizend maal herhaald wordt, wordt geen waarheid door zijn aantal herhalingen. De bedreven herpublicering van wat eerder gekend was als een uitgesproken leugen, is normaal geworden voor het Vaticaan. Op het wereldplatform beeldt de huidige paus historische leugens af alsof ze feiten zijn. Het artikel hieronder weerlegt de pauselijke claims Read More

0

De Roomse Kerk promoot Islam en accepteert Islamitisch Geloof

Beste vriend, Voor het grootste deel van zijn pontificaat heeft paus Franciscus de Islam gepromoot. In plaats van mensen te waarschuwen tegen de woeste aanvallen van moslims over de hele wereld, liet Franciscus de islamitische vervolging van Europese, Midden-Oosterse en Afrikaanse mensen onbeantwoord. Paus Franciscus’ uitreiken naar de Islam is een toepassing van de Rooms-katholieke Read More

De Antichrist ontsluierd

Op 8 oktober 2000 wijdde Paus Johannes Paulus de 2de (op basis van zijn zichzelf aangemeten titel van Plaatsvervanger van Christus) de wereld en het nieuwe millennium toe aan “de meest Heilige Maria.”[1] Deze godslasterlijke “Acte van Toewijding aan de Meest Heilige Maria”, welke alleen maar aan God toekomt, is een bespotting van het Eerste Gebod. Read More

0

Pas op voor de genialiteit van het Vaticaanse pauselijke systeem

Vermits de achtergrond van de structuur van de Katholieke Kerk alarmerend is, is een ontmaskering van haar systeem essentieel. Een bijbelse en historische analyse van het pauselijke systeem is vereist opdat haar invloed kan verijdeld worden. Dit hebben wij gedaan in onderhavig artikel. Als we het pauselijke Rome behandelen, is het uiterst belangrijk te herinneren Read More

0

Rome promoot Evolutionisme en sluit de God van de Schepping buiten

(Project STOQ – Science, Technology, and the Ontological Quest) Om het huidige standpunt van het Vaticaan ten aanzien van Evolutionisme beter te kunnen begrijpen is het nodig om kennis te nemen van haar project STOQ (Science, Technology, and the Ontological Quest). Als doel van het project is openlijk gecommuniceerd: te komen tot een nieuwe filosofische Read More

0

Roomse pogingen om de Reformatie teniet te doen

Beste vriend. Net zoals de primaire respons van de Rooms-katholieke Kerk op het bijbelse geloof van de hervormers, door de Contrareformatie van de Jezuïeten, leidt Paus Franciscus – een Jezuiet – de inspanningen van de Roomse Kerk om de Reformatie teniet te doen. Daarom is het van vitaal belang dat we begrijpen wat in deze Read More

Paus Franciscus in de VS, Toejuichen of Afkeuren?

Beste vriend, Wanneer u de feiten bestudeert ga dan na of u het verblijf van paus Franciscus in de VS moet toejuichen of afkeuren. In het hiernavolgende artikel geven we u gedocumenteerde feiten van het pausbezoek en van de Rooms-katholieke kerk zelf die de paus geacht wordt te leiden. Geef het artikel door aan anderen, Read More

0

Paus Franciscus, de Vos

Door Richard Bennett In paus Franciscus’ tweede encycliek, “Laudato Si’, mi’ Signore” (“Weest Gij geprezen, mijn Heer”): Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis [1], identificeert de paus zich  als “de Heilige Vader”2 en als christen. Niettemin leert Franciscus het volgende in zijn encycliek: “‘Laudato si’, mi’ Signore’ – ‘Weest Gij geprezen, mijn Heer’. Met Read More