Słowo Twoje jest Prawdą – Jana 17:17

Podstawa Prawdy

BIBLIJNA PRAWDA – Światło Bożego Słowa

Katechizm Kościoła Katolickiego (1994)

Jedynie Biblia jest standardem Prawdy

„…Pismo nie może być naruszone. ”
Jana 10:35
“Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą. ”

Jana 17:17
“…abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. ”

I Koryntian 4:6
“Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. ”

Przypowieści 30:6
“Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. ”

II Tymoteusza 3:16-17
“Tak unieważniacie słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej… ”

Marka 7:13

Prawda oparta jest na Piśmie, Tradycji i Papieżu

“Tradycja święta i Pismo święte ściśle się ze sobą łączą i komunikują… “Katechizm Kościoła Katolickiego art. 80
“Święta Tradycja słowo Boże przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone Apostołom… “art. 81″Wynika z tego, że Kościół… osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo Pismo święte. Toteż obydwoje należy z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu “art. 83

“Nieomylność tą z tytułu swego urzędu cieszy się Biskup Rzymu, głowa Kolegium Biskupów, gdy jako najwyższy pasterz i nauczyciel wszystkich wiernych… ogłasza definitywnym aktem naukę dotycząca wiary i obyczajów… “art. 891

Zbawienie tylko z łaski

BIBLIJNA PRAWDA – Światło Bożego Słowa

Katechizm Kościoła Katolickiego (1994)

Zbawienie jest tylko z łaski przez wiarę
“I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. ”
Rzymian 3:24
“Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. “Efezjan 2:8,9
“Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. “Rzymian 5:17
“Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego… ”

Tytusa 3:5-6
“Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy Chrystus daremnie umarł. ”

Galacjan 2:21

W zbawieniu, Łaska staje się zwykłym środkiem pomocniczym i jest udzielana przez sakramenty Kościoła.

“Łaska jest pomocą, jakiej udziela nam Bóg, byśmy odpowiedzieli na nasze powołanie i stali się Jego przybranymi synami. Wprowadza nas w wewnętrzne życie Trójcy Świętej. art. 2021
“Kościół Naucza, że dla wierzących sakramenty Nowego Przymierza są konieczne do zbawienia ‘Łaska Sakramentalna’ jest łaską Ducha Świętego, udzieloną przez Chrystusa i właściwą każdemu sakramentowi. “art. 1129

“Kto chce dostąpić pojednania z Bogiem i z Kościołem, musi wyznać przed kapłanem wszystkie grzechy ciężkie, których jeszcze nie wyznał, a które przypomniał sobie po starannym zbadaniu swego sumienia. “art. 1493

Wiara jest darowana i podtrzymywana przez Boga

BIBLIJNA PRAWDA – Światło Bożego Słowa

Katechizm Kościoła Katolickiego (1994)

Wiara jest darem Boga przez Słowo Boże
“Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. ”
Dzieje Apostolskie 16:31
“Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w niego wierzyć, ale i dla niego cierpieć. “Filipian 1:29
“Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. “Rzymian 10:17
Wiara przychodzi przez Kościół Matkę
“Kościół jest zatem tym, który wierzy pierwszy, i w ten sposób prowadzi, karmi i podtrzymuje naszą wiarę. “art. 168
“Zbawienie pochodzi od samego Boga; ponieważ jednak życie wiary otrzymujemy za pośrednictwem Kościoła, on jest naszą Matką:… “art. 169″Wiara jest aktem eklezjalnym. Wiara Kościoła poprzedza, rodzi, prowadzi i karmi naszą wiarę. Kościół jest Matką wszystkich wierzących. “Nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę”. ”
art. 181

Ofiara Chrystusowa jest wystarczającą ofiarą

BIBLIJNA PRAWDA – Światło Bożego Słowa

Katechizm Kościoła Katolickiego (1994)

Chrystus złożył ofiarę z siebie raz na zawsze

“Jezus(….), rzekł: Wykonało się! ”
Jana 19:30
“Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. ”

Hebrajczyków 10:12
“Oczyszczenie grzechów naszych przez samego siebie uczyniwszy, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. ”

Hebrajczyków 1:3

Ofiara Mszy św. powtarzana

“W tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy. “art. 1367

“Eucharystia jest również ofiarą Kościoła. Kościół, który jest Ciałem Chrystusa, uczestniczy w ofierze swej głowy. Razem z Chrystusem ofiaruje się cały… ”
art. 1368

Bóg, jedyny Święty

BIBLIJNA PRAWDA – Światło Bożego Słowa

Katechizm Kościoła Katolickiego (1994)

Tylko Bóg jest Święty i jest źródłem wszelkiej świętości
“Święty, święty, święty jest Pan Zastępów! Pełna jest wszystka ziemia chwały jego. “Izajasz 6:3
“Któż by się nie bał ciebie, Panie, i nie wielbił imienia twego? Bo ty jedynie jesteś święty, toteż wszystkie narody przyjdą i oddadzą ci pokłon… “Objawienie 15:4
“Nikt nie jest, święty jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz ciebie, nikt taką skałą jak nasz Bóg. ”

I Samuela 2:2
“Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom. ”

Izajasz 42:8

Maria jest również jedyna świętą i źródłem świętości

“Prosząc Maryję, by się modliła za nami, uznajemy siebie za biednych grzeszników i zwracamy się do «Matki miłosierdzia», do Całej Świętej. “art. 2677
“Od Kościoła (Rzymskokatolickiego) uczy się przykładu świętości; rozpoznaje jej wzór i źródło w Najświętszej Maryi Dziewicy… “art. 2030

“Ojcowie tradycji wschodniej nazywają Maryję «całą Świętą» (Panaghia), czczą Ją jako „wolną od wszelkiej zmazy grzechowej, jakby utworzoną przez Ducha świętego i ukształtowana jako nowe stworzenie. “art. 493

Jeden Pośrednik

BIBLIJNA PRAWDA – Światło Bożego Słowa

Katechizm Kościoła Katolickiego (1994)

W zbawieniu Jezus Chrystus jest jedynym Pośrednikiem

“Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik miedzy Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. ”
I Tymoteusza 2:5
“I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. ”

Dzieje Apostolskie 4:12

W Zbawieniu “Maria” również jest pośredniczką

“Albowiem wzięta do nieba, nie zaprzestała tego zbawczego zadania, lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego…Dlatego to do Błogosławionej Dziewicy stosuje się w Kościele (Rzymskokatolickim) tytuły: Orędowniczki, Wspomożycielki, Pomocnicy, Pośredniczki. “art. 969

Bałwochwalstwo

BIBLIJNA PRAWDA – Światło Bożego Słowa

Katechizm Kościoła Katolickiego (1994)

Bóg nienawidzi bałwochwalstwa.

“Nie czyń sobie podobizny czegokolwiek…. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył… ”
II Mojżeszowa 20:4-5

“I oznajmił wam swoje przymierze, które nakazał wam zachowywać: dziesięć słów, które wypisał na dwóch kamiennych tablicach. Strzeżcie usilnie dusz waszych gdyż nie widzieliście żadnej postaci, gdy Pan mówił do was… Abyście nie popełnili grzechu i nie sporządzili sobie podobizny… ”

V Mojżeszowa 4:13,15-16.
“Dzieci wystrzegajcie się fałszywych bogów. ”

I Jana 5:21

Kościół Rzymskokatolicki usprawiedliwia bałwochwalstwo
“Chrześcijański kult obrazów nie jest sprzeczny z pierwszym przykazaniem, które odrzuca bałwochwalstwo. Istotnie «cześć oddawana obrazowi odwołuje się do pierwotnego wzoru… i kto czci obraz, ten czci osobę, którą obraz przedstawia. ”
art. 2132″Opierając się na misterium Słowa Wcielonego, siódmy sobór powszechny w Nicei (787r.) uzasadnił… kult obrazów przedstawiających Chrystusa, jak również Matkę Bożą, aniołów i świętych. Syn Boży, przyjmując ciało zapoczątkował nową ‘ekonomię’ obrazów. “art. 2131

Społeczność z umarłymi

BIBLIJNA PRAWDA – Światło Bożego Słowa

Katechizm Kościoła Katolickiego (1994)

Ta pogańska praktyka jest zabroniona w Biblii

“Niech nie znajdzie się u ciebie… wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. ”
V Mojżeszowa 18:10-11
“Kto zaś zwróci się do wywoływaczy duchów i do wróżbitów, by naśladować ich w cudzołóstwie, to zwrócę swoje oblicze przeciwko takiemu i wytracę go spośród jego ludu. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. ”

III Mojżeszowa 20:6-7

Ta praktyka jest zalecana przez Rzym

“Komunia ze zmarłymi. Uznając w pełni tę wspólnotę całego Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa, Kościół pielgrzymów od zarania religii chrześcijańskiej czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych… Nasza modlitwa za zmarłymi nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że staje się skuteczne ich wstawiennictwo za nami. “art. 958
“Świadkowie, którzy poprzedzili nas w drodze do Królestwa, szczególnie ci, których Kościół uznaje za świętych, uczestniczą w żywej tradycji modlitwy…Wstawiennictwo jest ich najwyższą służbą… Możemy i powinniśmy modlić się do nich, aby wstawiali się za nami i za całym światem. “art. 2683

Related Posts